Zoek

Milieu en biodiversiteit​

Milieuprojecten

Wij zetten ons actief in om het milieu zo veel te ontzien en investeert voortdurend in het realiseren van milieuprojecten. Zo werken we onder de noemer Sloewarmte samen met vier andere bedrijven in het havengebied om restwarmte opnieuw te benutten. Deze realiseert een substantiële besparing op het energieverbruik én vermindering van CO2-uitstoot. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in een verbeterde opslag van chemicaliën en LPG, en daarmee in verhoogde veiligheid en bescherming van de bodem. In onze brochure Milieu-overzicht beschrijven wij de belangrijkste milieuresultaten, ons milieuzorgsysteem, duurzame ontwikkeling en onze inspanningen op het gebied van energiebesparing.

Biodiversiteit

Op de raffinaderij is er aandacht voor biodiversiteit. Verschillende soorten vogels gebruiken een onbebouwd deel van het  terrein van 4 hectare als broedgebied en de natuur kan er zijn gang gaan. De biodiversiteit is er groot, er komen verschillende insecten, vogels, amfibieën en wild voor. Vele planten, heesters en struiken wisselen elkaar af. Zodra nesten van vogels zijn gesignaleerd worden deze gemarkeerd en verder met rust gelaten. Het maaibeleid op het raffinaderijterrein is er op gericht pas na het broedseizoen te maaien. Ook komen op het hele terrein bijzondere orchideeën voor. Dit is voornamelijk te danken aan het feit dat de grond niet bemest wordt en  hierdoor is een “niche” ontstaan voor bijzondere orchideeën. Zo zijn er in 2015 in totaal 45 rietorchideeën, 33 witte beien orchideeën, en ruim 1000 blauwe orchideeën geteld. Zodra er bijzondere orchideeën worden gesignaleerd, worden deze gemarkeerd en tijdens het maaien worden de bloeiende orchideeën gespaard.

Emissies naar de lucht

Het beleid van de raffinaderij is om emissies, de uitstoot van schadelijke stoffen en gassen, terug te dringen. Door middel van onderzoek wordt gewerkt aan brandstoffen die voldoen aan strenge toekomstige emissienormen. Dankzij ons energiebeleid behoren wij tot de meest energiezuinige raffinaderijen ter wereld. Dit draagt bij aan de vermindering van de productie van kooldioxide (CO2). De totale jaarlijkse uitstoot van zwaveldioxide (SO2) is vanaf 2009 dankzij gedane investeringen sterk verminderd. Dankzij een innovatief rookgas reinigingsinstallatie op ons aardolie-destillatiefornuis worden stikstofoxiden (NOx) volgens het procedé van katalytische reductie omgezet naar stikstof en water. De hoeveelheid stikstofoxiden in de rookgassen van dit destillatiefornuis is dankzij deze reinigingsinstallatie met 80% verminderd. Hierdoor is ook NOx-emissie vanaf 2009 sterk afgenomen

Veiligheid

Veiligheid is onze grootste prioriteit

Duurzaamheid

We investeren continu in onze duurzaamheidsdoelen

Betrokkenheid

We zijn graag een goede buur in onze regio

Onze producten

Wij houden de wereld in beweging