Zoek

"Zeeland Refinery kan een belangrijke rol spelen in de transitie naar een duurzame toekomst."

Wat doet een transitiemanager?

“Als transitiemanager volg ik in eerste instantie de op handen zijnde wetgeving op, het is immers belangrijk te weten binnen welk regelgevend kader onze onderneming in de toekomst zal opereren. Het uitwerken van een zogenaamde roadmap vormt een tweede belangrijk onderdeel van mijn functie. Welke opties zijn voor ons mogelijk om de verduurzaming in de praktijk om te zetten, welke andere partners kunnen ons hierbij helpen of kunnen wij helpen? Verder is het van bijzonder groot belang om de transitie bespreekbaar te maken, zowel intern als extern. Naast veiligheid, milieu en kwaliteit, waarden die al lang in ons DNA vergroeid zijn, zal ook de zorg voor het klimaat, en vooral de rol die we als ZR hierin kunnen spelen, langzaam maar zeker in dit DNA vergroeien.”

Waarom heeft een bedrijf als een raffinaderij een transitiemanager?

“De uitdagingen waarmee we op dit moment geconfronteerd worden als maatschappij én industrie zijn groot. Wereldwijd wordt vanwege de opwarming van de aarde de noodzaak gezien de uitstoot aan broeikasgassen terug te dringen. Dit richt zich met name op de uitstoot van CO2. Sinds de industrialisatie is het gebruik van fossiele brandstoffen enorm gestegen en daarmee ook de productie van CO2 die daarbij vrijkomt. Om de CO2-uitstoot te beperken moeten we als maatschappij en industrie sterk verduurzamen, waarbij we ons moeten richten op andere producten en productieprocessen. Een olieraffinaderij zoals ZR is een belangrijke partij hierin.”

Heeft een olieraffinaderij wel toekomst?

“Een bedrijf als ZR is onder andere om twee redenen belangrijk. De producten die wij hier maken, zijn ook in de toekomst nog wereldwijd nodig, zowel als brandstof en als grondstof. Zonder raffinage komt de samenleving wereldwijd tot stilstand en raakt ons hele maatschappelijke systeem ontwricht. Ten tweede omdat ZR als bedrijf een belangrijke rol kan spelen in de transitie naar een duurzame toekomst. Onze twee aandeelhouders hebben in hun visie uitgesproken dat zij mee willen werken aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Het is niet zo dat we aan onze eigen stoelpoten zagen door onze verantwoordelijkheid te nemen.”