Elektrisch over het terrein van Zeeland Refinery rijden

Elektrisch over het terrein van Zeeland Refinery rijden

Op dinsdag 31 maart zijn twee elektrische Renault Kangoo’s in gebruik genomen bij Zeeland Refinery. Ze vervangen twee van de dieselauto’s die nu over het terrein rijden. De aanschaf van de auto’s sluit aan bij hoe Zeeland Refinery met het energielandschap meebeweegt. Twee ZR-medewerkers namen de auto’s, na een gedegen voorbereidingstraject, in ontvangst.

De auto’s worden in de pilot door de afdeling Maintenance gebruikt en hebben vaste bestuurders. De verwachting is dat ze een hele werkweek op een volle accu kunnen rijden. In het weekend worden ze opgeladen aan de laadpaal bij de bezoekersparkeerplaats.

Vanwege de voornamelijk korte afstanden en lage snelheden die gereden worden, zijn de elektrische Kangoo’s bij uitstek geschikt voor het raffinaderijterrein. De Kangoo’s mogen dan stiller zijn, door het geluid dat uit de luidspreker achter de grille komt, hoor je ze ook bij lage snelheden aankomen, wat belangrijk is voor de veiligheid.

ZR Erkend Leerbedrijf voor Coördinator Beveiliging mbo niveau 3

ZR Erkend Leerbedrijf voor Coördinator Beveiliging mbo niveau 3

Nadat we in 2019 door de SSB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, zijn erkend als leerbedrijf voor de opleiding Beveiliger mbo niveau 2, zijn we sinds kort ook Erkend Leerbedrijf voor Coördinator Beveiliging mbo niveau 3. Tijdens de stageperiode leidt onze collega Ruud, te zien op de foto, als praktijkbegeleider met zijn team de stagiairs op en begeleidt ze naar het felbegeerde diploma.
 
Binnen Zeeland Refinery krijgt een stagiair, onder begeleiding van een buddy, met alle facetten van het vak van beveiliger te maken. Surveillance lopen binnen de gebouwen en buiten op het terrein, maar ook het draaien van de logedienst komt aan de orde. Voor de opleiding Coördinator Beveiliging kun je bij ons daarnaast leren om ploegleider te worden.

Carnavalsstichting de Koenkelpot wint Cultuurprijs 2019

Carnavalsstichting de Koenkelpot wint Cultuurprijs 2019

Onlangs werd de Zeeland Refinery Cultuurprijs Gemeente Borsele 2019 uitgereikt aan Carnavalsstichting de Koenkelpot. De stichting kreeg deze prijs voor haar inzet voor de Borselse bevolking. De Koenkelpot brengt de inwoners al sinds 1962 samen in de aanloop naar en tijdens de carnavalsdagen. De Koenkelpot kreeg een cheque van 1500  euro en een beeldje gemaakt door Marian van Garsel.

Brandweer Zeeland Refinery al bijna een halve eeuw paraat

Brandweer Zeeland Refinery al bijna een halve eeuw paraat

Al bijna een halve eeuw levert bij Zeeland Refinery een eigen uitgebreide bedrijfsbrandweer een onmisbare bijdrage aan de veiligheid van de raffinaderij en Walcheren. “In Rotterdam hebben raffinaderijen samen met andere bedrijven een gezamenlijk korps, maar in deze uithoek van het land moeten we op zijn Zeeuws gezegd onze broek zelf ophouden”, licht fire and safety officer Evert Kloet bij de raffinaderij in Vlissingen-Oost toe. “Juist vanwege die afgelegen ligging, zijn we als korps heel goed toegerust met mensen en materieel.”

Lees het hele artikel op VNPI.nl: Brandweer Zeeland Refinery al bijna een halve eeuw paraat

Park Molenwater in Middelburg weer tien witte berken rijker tijdens feestelijke ceremonie

Park Molenwater in Middelburg weer tien witte berken rijker tijdens feestelijke ceremonie

Afgelopen vrijdag was er in Park Molenwater een officieel plantmoment van tien witte berkenbomen die door onze aandeelhouder LUKOIL zijn gedoneerd aan Gemeente Middelburg. Het plantmoment was onderdeel van het feestelijke jubileum waarbij tien jaar succesvol samenwerken van LUKOIL en Zeeland Refinery werd gevierd. Naast de tien witte berkenbomen schenkt LUKOIL ook het pompsysteem van de fontein op de kinderspeelplek die binnenkort wordt aangelegd in het park.

Lees het hele artikel van PZC: Na bomenkap worden nu ook weer bomen geplant in het vernieuwde Molenwaterpark van Middelburg

LUKOIL en Zeeland Refinery vieren 10 jaar succesvolle samenwerking

LUKOIL en Zeeland Refinery vieren 10 jaar succesvolle samenwerking

Zeeland Refinery is een joint venture tussen het Franse TOTAL en het Russische LUKOIL. Vandaag vieren we dat LUKOIL al tien jaar trotse aandeelhouder is van Zeeland Refinery. Een jubileum waarbij het succes van onze kernwaarden: betrouwbaarheid, productiviteit, milieu en veiligheid gevierd worden.

Symbool voor tien jaar partnerschap

LUKOIL doet in het kader van het jubileum een blijvende donatie aan de regio. Een onderdeel van de feestelijke ceremonie is de schenking door LUKOIL van tien witte berken aan het vernieuwde Molenwaterpark in Middelburg. De witte berk staat bekend als de Russische boom bij uitstek. De tien gedoneerde witte berken staan daarmee symbool voor tien jaar partnerschap van LUKOIL en Zeeland Refinery.  Naast een bijdrage aan de vergroening van het park doneert het bedrijf ook de fontein én de kinderspeelplek in het nieuwe Molenwaterpark. De bomen worden ceremonieel ‘geplant’ door Burgemeester Bergmann en wethouder Aalberts samen met mevrouw de Muynck van Zeeland Refinery en de heer Gimaletdinov van LUKOIL.

Bekijk onderstaand filmpje om meer te weten te komen over LUKOIL.

Hydrogen Delta Day: plannen voor verdere verduurzaming van de procesindustrie

Hydrogen Delta Day: plannen voor verdere verduurzaming van de procesindustrie

Afgelopen maandag vond de Hydrogen Delta Day plaats in de Lasloods in Vlissingen. Tijdens dit inpirerende evenement, georganiseerd vanuit de gezamenlijke ambitie van bedrijven en overheden in het havengebied van North Sea Port, zijn de plannen gepresenteerd waarmee de Deltaregio koploper wil blijven op het gebied van industriële waterstof.
 
Foto: David Plas Photography

Onderzoek Naturalis: zonnepark veilige haven voor biodiversiteit

Onderzoek Naturalis: zonnepark veilige haven voor biodiversiteit

Uit onderzoek van Naturalis Biodiversity Center blijkt dat goed ingerichte zonneparken niet alleen een bron van duurzame energie zijn, maar ook een veilige haven voor biodiversiteit.

“Na het bestuderen van de flora en fauna concluderen de wetenschappers dat het zonnepark zowel voor planten als dieren een geschikte habitat is,” aldus Naturalis.

Lees het hele artikel op Naturalis.nl: Zonnepark veilige haven voor biodiversiteit

Aanbevelingen voor pijpleidinginfrastructuur in North Sea Port om klimaatambities waar te maken

Aanbevelingen voor pijpleidinginfrastructuur in North Sea Port om klimaatambities waar te maken

Bron: North Sea Port 

Grote hoeveelheden groene waterstof, duurzame elektriciteit en het vervangen of nieuw aanleggen van een flink aantal pijpleidingen in North Sea Port zijn de voornaamste aanbevelingen die het CUST- project (Clean Underground Sustainable Transport) hebben opgeleverd.
In het grensoverschrijdende havengebied van North Sea Port werd onderzoek verricht naar de mogelijke uitrol van een grootschalige pijpleidinginfrastructuur voor transport van CO2, waterstof, synthetische nafta en warmte. Die leidingen zijn van belang om in de komende 5 tot 30 jaar de jaarlijkse CO2-uitstoot in het havengebied van bijna 22 miljoen ton te verminderen. En om de transitie naar een klimaatneutrale industrie tegen 2050, in overeenstemming met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs, waar te maken. De studie levert een aantal aanbevelingen op om dit te realiseren.

Om CO2 te gebruiken en te verminderen, is het noodzakelijk die bij bedrijven af te vangen en in te zetten als grondstof (Carbon Capture and Utilisation (CCU)). Om die CO2 op de plaats van bestemming te krijgen is de aanleg van pijpleidinginfrastructuur nodig. CCU is – in de verschillende scenario’s – niet altijd meteen haalbaar. Als overgangsmaatregel zal de opvang en de opslag van CO2 nodig zijn (Carbon Capture en Storage (CCS)). De studie is daar heel duidelijk over.

Groene waterstof

Om de opvang en opslag van CO2 (CCS) te beperken tot enkele miljoenen tonnen, zal er sterk moeten ingezet worden op de productie van groene waterstof op basis van elektriciteit. Tot 200 kton in 2030 en een exponentiële groei daarna. Deze groene waterstof zal ingezet worden ter vervanging van de huidige waterstofconsumptie (op basis van fossiele brandstoffen) en voor nieuwe, innovatie productieprocessen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het Steel2Chemicals-project waarbij restgassen van de staalfabriek ArcelorMittal worden ingezet als grondstof bij het chemische bedrijf Dow Chemical.

Meer vraag naar elektriciteit

Om deze groene waterstof te produceren zullen er eveneens grote hoeveelheden duurzame elektriciteit nodig zijn. Hetzelfde geldt voor de vervanging van aardgas door elektriciteit voor de productie van warmte. Deze toename is gelijk aan de productie van 2,7 GW op zee in 2030. In vergelijking met de huidige elektriciteitsvraag van de industrie in North Sea Port betekent dit minimaal een verviervoudiging in 2030, met een verdere groei daarna. Het elektriciteitsnet zal hiervoor vergaand versterkt moeten worden, met name in de Kanaalzone Gent-Terneuzen. De aansluiting van Nederlandse windparken op zee binnen het havengebied is van belang om te kunnen beschikken over voldoende hernieuwbare elektriciteit.
Om te voldoen aan de toenemende vraag naar waterstof zal er op termijn ook waterstof moeten worden geïmporteerd.

Pijpleidinginfrastructuur binnen en buiten het havengebied

Er zijn reeds veel pijpleidingen in het havengebied aanwezig. Enkele leidingen kunnen hergebruikt worden, in veel gevallen zal sprake zijn van nieuwe leidingen. Wel kunnen veel bestaande tracés worden gebruikt. De kosten voor het noodzakelijke netwerk voor het transport van CO2 en waterstof binnen North Sea Port worden begroot op 110 miljoen euro.

Dit netwerk dient ook buiten het havengebied te worden aangesloten, in eerste instantie voor CO2- transport. Dit wordt begroot op 95 tot 130 miljoen euro. De daadwerkelijke kosten hiervan zijn afhankelijk van de timing en de samenwerking met de havenpartners Antwerpen en Rotterdam.

Smart Delta Resources

Om een grensoverschrijdend pijpleidingennetwerk te realiseren, zal samenwerking noodzakelijk zijn. Enerzijds tussen de overheden over de grens heen zodat de tracés planologisch en juridisch kunnen worden gerealiseerd. Anderzijds moet er een consortium worden gevormd tussen industrie, netwerkbedrijven, overheden en North Sea Port. Het platform Smart Delta Resources zal hierin een belangrijke rol spelen.

Samen onderzoek verrichten

Het onderzoek naar pijpleidingeninfrastructuur – het ‘Clean Underground Sustainable Transport’, of kortweg het CUST-project – is een gezamenlijk initiatief van North Sea Port, de Stad Gent, Smart Delta Resources (Nederlandse en Vlaamse energie- en grondstofintensieve bedrijven die in 2050 willen komen tot een CO2-neutrale industrie), de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, de Provincie Zeeland en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) in Nederland.

Bijlage: Onderzoek Clean Underground Sustainable Transport (CUST)